جوایز سوگواره

"جوایز "بخش‌اصلی

مجموعه عکس
رتبه اول سه سکه بهارآزادی سه میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه دوم دو سکه بهارآزادی دو میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه سوم یک سکه بهارآزادی یک میلیون تومان کمک به هیأت
تک عکس
رتبه اول دو سکه بهارآزادی دو میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه دوم یک سکه بهارآزادی یک میلیون تومان کمک به هیأت
رتبه سوم نیم سکه بهارآزادی پانصد هزار تومان کمک به هیأت

"جوایز "بخش‌جنبی

هر بخش یک سکه بهار آزادی  

"برگزیدۀ "بخش‌ویژه

هنرمند برتر دو سکه بهارآزادی  

 

تمامی حقوق برای جامعه ایمانی مشعر محفوظ می باشد  ©